ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:
   คะแนน:
  โพสวันที่ 0/0/543
   แก้ไขโปรไฟล์รายละเอียด :แก้ไขข้อมูล : วันที่ โดย :

   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:tow
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

เอาที่น่าสนใจมาให้ลองอ่านเล่นๆกันครับ

โครงการจัดหา ป. ขนาด ๑๐๕ มม. จากประเทศสิงคโปร์

๓.๘ โครงการ จัดหา ป. ขนาด ๑๐๕ มม. วงเงิน ๒๙๓,๗๖๐,๐๐๐.- บาท
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ทบ. ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลการออกหนังสือ End User Statement เพื่อให้ประเทศสิงคโปร์ใช้ประกอบ การขอใบอนุญาตเปลี่ยนมือที่ ๓ จากประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน สพ.ทบ.(กสล.สพ.ทบ.) ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ กห.สิงคโปร์ ต้องการใช้ประกอบการขอใบอนุญาตเปลี่ยนมือที่ ๓ จากประเทศฝรั่งเศส ให้กับ ทบ.แล้ว

โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จำนวน ๑๒๑ คัน

การจัดหา ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จำนวน ๑๒๑ คัน วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท สพ.ทบ. ได้ยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจาก บริษัท ผิดเงื่อนไขด้านเอกสาร ประกอบกับปัจจุบัน การจัดหาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยในทุกกรณี จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแผนจัดหาใหม่ สพ.ทบ. ได้รายงาน ทบ. ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดหาเดิม และขออนุมัติแผนจัดหาใหม่ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจัดหา สป. ตามจำนวนเดิม และไม่เพิ่มวงเงิน ทั้งนี้ได้จัดทำร่างเงื่อนไขเสนอราคาแล้ว เมื่อได้รับอนุมัติแผนจัดหา จะเชิญผู้ประกอบการมาเสนอราคาโดยเร็วสำหรับการจัดหาด้วยวิธีรัฐต่อรัฐในเฟสแรก ซึ่งอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่จะนำมาทดแทนเครื่องยนต์เดิมนั้น ผู้ประสานงานได้รับเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเยอรมัน แจ้งว่าชุด Power pack จำนวน ๔๗ ชุด จะถูกส่งจากประเทศเยอรมันไปยังประเทศยูเครน เพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับการเชิญคณะของ ทบ. ไปชมการทดสอบชุด Power pack นั้น ได้กำหนดเดินทาง ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๓

การปรับปรุงแก้ไข รยบ. ๔x๔ แบบ ๕๐

รยบ.๔x๔ แบบ ๕๐ ในปัจจุบันได้ทำสัญญาจ้างผลิตใหม่ อีก ๗๒๗ คัน ตามแผนงานโครงการปี ๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ และแผนสำรองปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ ในเรื่องของรูปแบบ การออกแบบโครงสร้างของตัวรถ เน้นความแข็งแรง ความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลิต ซึ่งงวดแรกจะส่งมอบให้ ทบ. จำนวน ๔๘ คัน ในห้วงเดือน ก.ค. ๕๓ สำหรับ รยบ.๔x๔ แบบ ๕๐ รุ่นก่อนหน้านี้ ( บ.ช ทวีฯ ) ทบ.ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญา โดยให้มีการปรับปรุง ให้มีมาตรฐาน(ใกล้เคียงกับรุ่นใหม่) จำนวน ๑๕๕ คัน ซึ่งบริษัทฯได้ส่งมอบ สป.แล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างแจกจ่ายให้หน่วยตามแผนการแจกจ่าย นอกจากนั้น ในส่วนของรถรุ่นก่อน ที่ได้แจกจ่ายหน่วยไปก่อนแล้วนั้นสพ.ทบ.ได้ทำสัญญาจ้างผลิตเบาะนั่งใหม่ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เป็นเหมือนเบาะนั่งรุ่นปัจจุบัน จำนวน ๖๗๕ ชุด ได้รับ สป. แล้ว และได้มอบหมายให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงรับไปเปลี่ยนให้แก่หน่วยใช้ต่อไป

จากการตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ทภ.๒ และ ทภ.๓ ที่ผ่านมา พบว่า ร้อย.ค.หนัก ของ กรม ร.ขาดแคลน รถลาก ค. ซึ่ง สพ.ทบ. แจ้งว่า สามารถใช้ รยบ.๔x๔ แบบ ๕๐ ลากได้นั้น มีความคืบหน้าในการทดสอบทดลองอย่างไรบ้าง (จก.สพ.ทบ. ชี้แจงว่า ร.๘ รายงานผลว่าสามารถลากได้แต่มีปัญหา คือ หากใช้ รยบ.๔x๔ แบบ ๕๐ ลาก ค. แล้วจะต้องใช้ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ตัน ในการบรรทุก สป.๕ จำนวนเท่าใด)

โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียง MI-17 จำนวน ๓ เครื่อง

โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียง MI-17 จำนวน ๓ เครื่อง (ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ๒๕๕๓) วงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท ผลการดำเนินการ
- รอส่งมอบ และดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดเมื่อ ธ.ค.๕๔)
- เสนอแผนจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม วงเงิน ๒๒๕,๒๕๐,๗๐๗.๖๐ บาท ดังนี้
๑) สป.สำหรับความปลอดภัยในการเดินอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ
๒) สป.สำหรับการบินกลางคืนทางยุทธวิธี จำนวน ๔ รายการ
๓) สป.สำหรับความอยู่รอดในสนามรบ จำนวน ๔ รายการ

การนำ ค.ควัน และ กล้องโพริสสโคป จาก ถ.T-69 นำไปดัดแปลงเพื่อติดกับ รสพ.๓๐ ที๘๕

สพ.ทบ. ได้นำ ค.ควัน และ กล้องโพริสสโคป จาก ถ.T-69 นำไปดัดแปลงเพื่อติดกับ รสพ.๓๐ ที ๘๕ ที่ชำรุดจากเหตุการณ์ ในห้วงสถานการณ์ชุมนุมของ นปช. เมื่อ เม.ย.๕๓ ที่ผ่านมา จำนวน ๖ คัน ทั้งนี้ เนื่องจาก รายการดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในแผนซ่อมฟื้นฟู ที่อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศปก.ทบ. โดย สพ.ทบ. กำลังดำเนินการปรับขนาด และดัดแปลง ส่วนประกอบ ค.ควัน และ กล้องโพริสสโคป จาก ถ.T-69 ให้สามารถติดตั้งกับ รสพ.๓๐ ที๘๕ ได้ รายละเอียดและผลการดำเนินการจะได้รายงานให้ ทบ. ทราบต่อไป
สำหรับยุทโธปกรณ์ที่เสียหายจากสถานการณ์ชุมนุมฯ ในส่วนของ สพ.ทบ.ได้รายงานเสนอความต้องการซ่อมคืนสภาพมายัง .ทบ.แล้ว ในระหว่างรอการอนุมัติ เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย มากขึ้น สพ.ทบ. จะได้ดำเนินการซ่อมบำรุงโดยใช้ชิ้นส่วนซ่อมเท่าที่มีอยู่ในคลังต่างๆ ดำเนินการไปก่อน

รถเกราะวี ๑๐๐

ตามที่ สพ.ทบ. นำรถเกราะวี ๑๐๐ ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเป็นต้นแบบ มาให้ ผบ.ทบ. ชมที่ บก.ทบ. นั้น ขอให้หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการให้เรียบร้อย


_______________________________________________________________________________________________________

ปล. โครงการจัดหา ป. ขนาด ๑๐๕ มม. 24 กระบอก จากประเทศสิงคโปร์ - ผมคิดว่าน่าจะเป็น LG1 เพราะสิงคโปร์พึ่งปลดไปในปี 2008 ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:GTX
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

รยบ. ๔x๔ แบบ ๕๐

ใช้พวกวีโก้กับดีเเม๊กหรือเปล่าครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:alpha35818
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ตกลงเรื่องรถเกราะเป็นอย่างไรครับ? ยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษและกำลังทำโครงการใหม่ในการจัดซื้อแบบG to G


แล้วทำไมถึงยังมีเรื่อง Power Pack ส่งไปที่ยูเครนอีกล่ะครับ? ยกเลิกหมดมันน่าจะยกเลิกหมดเลยไม่ใช่หรือครับไม่ว่าจะเครื่องยนต์หรือตัวรถผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:GTX
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ยกเลิกเฟส2 จำนวน121คัน

เเต่เฟสเเรก96ไม่ได้ยกเลิก นิครับท่าน alpha35818

เเล้ว2คันเเรก จะมเดือนหน้าจะมาตามกำหนดเดิมไหม

เเล้ว12คันของ นย.มายังหรือหรือรวมใน96 อ้าวเริ่ม งง

สรุปยอดมีกี่คันเเล้วจะมากันกี่คัน

ลับลวงพราง มากๆๆ ใครพอจะทราบบ้างครับ - - "

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:alpha35818
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ยกเลิกได้ก็เป็นการดีครับ...เพราะมันแสดงถึง อะไรหลายๆอย่าง ในกองทัพ


ยกตัวอย่างง่ายๆ ในมหาลัยของผมมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับรถเกราะยูเครน มีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นรุ่นนี้ และอีกหลายคำถามเช่น....

- ได้ข่าวว่าได้มาแต่ตัวรถไม่มีเครื่องยนต์ จริงหรือเปล่า?
- ได้ข่าวว่าเป็นBTR-70เวอร์ชั่นยูเครนผลิต จริงหรือเปล่า?(คนถามข้อนี้สีหน้าจริงจังมาก เขากลัวว่าเราจะซื้อรถเกราะทศวรรษ70ตกรุ่นมาใช้)

ซึ่งพวกนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องลึกเท่าพวกเราในบอร์ดTAF ครับ ผมชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว

แต่แม้จะชี้แจงไปแล้วก็น่าตั้งคำถามเกี่ยวกับยุทธอุปกณ์ที่กองทัพซื้อ เพราะหลังๆ ประชาชนบางส่วนที่พอมีความรู้เรื่องอาวุธบ้าง เริ่มระแคะระคายในสิ่งที่กองทัพจัดซื้อ เช่น ทำไมต้องเรือเหาะ ทำไมต้องGT200 แล้วเริ่มหาเรืื่องกัดกองทัพและรัฐบาล(ตัวอย่างง่ายๆ ท่านProfessor ในหว้ากอ)

ก็ดีแล้วครับที่ยกเลิกไป แต่ได้มานิดนึงก็ดีผมอยากเห็นBTRในกองทัพไทยมั่ง คงเท่ห์กว่าM113เป็นกอง ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:tan02
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 6/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

บีทีอาร์3อี นี่มันก็น่าฉงนจริงๆละครับ เพราะว่าแทบจะไม่เคยผ่านศึกจริงๆมาก่อนเลย และประเทศผู้ใช้ก็นับว่ามีน้อยมาก

แต่ผมคิดว่ามันคงผ่านเกณฑ์ที่กองทัพเขากำหนดละน่า

ว่าแต่วี100นี่เรามีอยู่เหรอครับ? ถ้าจำไม่ผิดมีแต่วี15แล้วนี่ครับ?
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:toni89
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 6/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ถ้าหวยล๊อคหน้าออกเป็นแบบอื่นนี่ ทบ. เราก็คงมีรถเกราะกันหลายหลายแบบดีนะคับ เหอๆ คงมีเซียงกงรถขายอะไหล่เกราะตั้งแถวๆรังสิตแน่นอน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:mind2311
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 6/8/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ในที่สุด mi17 ก็รอดมาได้ ได้ ฮ.ลำเลียงมาช่วยพี่ชินุค อีกสามลำ 

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้