ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:MALEz
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

ใครมีรูป Cobra gold 2011 20 ม.ค. 2554 มั่งครับรายละเอียด :

เห็นมาใน Facebook ของพี่หน่วยรีคอนเขาแต่เป็นภาพส่วนตัวครับ

ใครมีมั่งครับมีแต่คลิปจากเฟคบุคแต่ผมลงไม่เป็นครับ   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ท้าวทองไหล
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 20/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ใครมีรูป Cobra gold 2011 20 ม.ค. 2554 มั่งครับ

การฝึก COBRA GOLD 2011 จะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ครับ

กองทัพอากาศ เตรียมเขารวมการฝกกับมิตรประเทศ ภายใตรหัส COBRA GOLD 11

นั บ ตั้ ง แ ต ป ๒ ๕ ๒ ๕ ก อ ง ทั พ ไ ท ย แ ล ะ ก อ ง ทั พ ส ห รั ฐ ฯ ไ ด ร ว ม กั น จั ด ก า ร ฝ ก ร ว ม ผ ส ม ขึ้ น ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ภา ยใ ตร หัส กา รฝ กว า “คอ บร า โก ลด ” สํา หรั บใ นป ๒ ๕๕ ๔ กอ งทั พไ ทย ร วม กับ กอ งทั พส ห รัฐ ฯ แล ะก อง ทัพ มิต รป ระ เท ศ กําห นดจั ดการ ฝก COBRA GOLD 11 ซึ่งเ ปนค รั้งที่ ๓๐ ระ หวา งวัน ที่ ๗ – ๑๘ กุมภ าพัน ธ ๒ ๕๕๔ โด ยมี กําลั งพลเ ขาร วม การ ฝก กวา ๑ ๑,๐ ๐๐ คน โ ดยใ นค รั้งนี้ จัด รูปแ บบ การ ฝกออ กเป น ก ารฝ กปญ หาที่ บังคับ การ (CPX) โด ยมีกอ งทัพที่ เขา รว ม การฝกในสวนนี้ ๗ ชาติ ประกอบดวย ราชอาณาจักรไทย, สหร ัฐอเมริกา, สาธารณรัฐสิง คโป ร, ญี่ปุน , ส าธา รณรั ฐอิน โดนี เซีย , สา ธ าร ณรั ฐเ กา ห ลี แล ะม าเ ล เซี ย ณ โ ร งแ รม ปา งส ว นแ กว จั งห วั ดเ ชีย งใ หม กา รฝ กภ าค ส นา ม (FTX) แ ละ กา ร ปฏิ บัติ กา ร ชวยเหลือประชาชน (H/CA) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และในอาวไทย ใน ส วน ขอ งก า รฝ กภ าค อา กา ศ นั้ น กํา ห นด วา งกํ าลั ง ทา งอ าก าศ ที่ เข าร วม กา ร ฝก ระ หว าง กอ ง ทัพ อา กา ศไ ท ย แล ะ นาวิกโยธินสหรัฐฯ จ ํานวน ๔๕ เครื่อง ณ กองบิน ๑ นครราชสีมา โ ดยมีอากาศยานที่เขารวมการฝกประกอบดวย

กองทัพอากาศ จํานวน ๒๓ เครื่อง

- เครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๙ /ก(F-16A/B) จากฝูงบิน ๑๐๒ และฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ และฝูงบิน ๔๐ ๓ กองบิน ๔

- เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) จากฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓

- เครื่องบินฝกขับไลแบบที่ ๑ (L-39) จากฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ และฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

- เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) จากฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕

- เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130 H) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖

- เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ (UH-1 H) จากฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒

- เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ ข/ค/ง (BELL-412 /SP/EP) จากฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค กองบิน ๒

นาวิกโยธินสหรัฐฯ จํานวน ๒๒ เ ครื่อง

- เครื่องบินขับไลโจมตีแบบ F/A-18 C/D จากฝูงบิน VMFA(AW)-242 และ VMFA-112 - เครื่องบินโจมตีแบบ AV-8 B (ยังไมกําหนดฝูงบิน)

- เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-130 J จากฝูงบิน VMGR-152 (วางกําลังที่อูตะเภา) นอกจากกําลังทางอากาศ ของกองทัพอา กาศ ที่เขา รวม การ ฝกภ าคอา กาศแ ลว กองทั พอากา ศ ยั งไดส งกําล ังพล จาก หนวยบัญชา การ อากา ศโย ธิน และศู นยวิ จัยพั ฒนา วิทย าศาส ตรเ ทคโ นโล ยีการ บินแ ละอว กาศก องทัพอ ากาศ เ ขาร วมก ารฝ ก แ ล ก เ ป ลี่ ย น กับ ก อง ทั พบ ก กอ ง ทั พเ รื อ แ ล ะก อง ทั พส ห รั ฐ ฯ อา ทิ กา ร ฝ กซุ ม ยิ ง กา ร ฝ กซุ ม โ จ ม ตี กา ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร พิ เ ศ ษ และการฝกปฏิบัติการนิวเคลียร เคมี ชีวะ สําหรับพิธีเปดการฝก กําหนดในวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕ ๕๔ และพิธีปดกา รฝก กํา หนด จัดขึ้ นใน วันที่ ๑๘ กุมภ าพันธ * ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:taylor
   คะแนน:-2
  โพสวันที่ 21/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ใครมีรูป Cobra gold 2011 20 ม.ค. 2554 มั่งครับ

ผมมีครับ เเต่ไม่ให้ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:MALEz
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ใครมีรูป Cobra gold 2011 20 ม.ค. 2554 มั่งครับ

ไม่เป็นไรครับ ^^
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้