ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:pomtep5555
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

ทร.ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอครับรายละเอียด :

พอดีผมอ่านนิตยสาร Tango นะครับ ผมอ่านบทความของ ร.ต.ฉลวย ราหุละ เห็นท่านกล่าวถึงอดีต ผบ.บน.4 จบจากโรงเรียนนายเรือ แต่มาเป็นนักบินของกองทัพอากาศ แบบนี้ทำได้ด้วยหรอครับ   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Tiger007
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/2/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทร.ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ

ก็ส่วนใหญ่คนที่จะเป็นนักบินเขาก็จบมาจากโรงเรียนนายเรืออากาศทั้งนั้นแหละครับ แต่คำว่านายเรือ ที่ว่าเนี่ยผมก็งงอยู่นะครับ ใช่ความหมายเดียวกันกับผมรึป่าว โรงเรียนนายเรืออากาศ ????? อันนี้ต้องให้คนที่รู้ลึกมากกว่านี้มาตอบครับผม ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ณะที่นี้ ละกันครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:fulcrum37
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/2/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทร.ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ

Tiger007 บังเอิญว่า นายเรือ กับ นายเรืออากาศมันคนล่ะอย่างกันน่ะครับ

โรงเรียนนายเรือ เป็นส่วนที่ผลิต นายทหารชั้นสัญญาบัตรของ ทร

ส่วนโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นส่วนที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.

ส่วนจบ โรงเรียนนายเรือ แล้วได้มาอยู่ ทอ. นี่ก็ขอ งง เหมือนกัน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:spooky
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/2/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทร.ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ

หน้าจะเข้าข่ายกรณีนี้มากว่าครับ (อันนี้เป็นระเบียบการเปลี่ยนเหล่าของ ทบ.ครับ ทอ.กับ ทร. ก็คงมีระเบียบนี้เหมือนกันครับ)

 ๗.๗    การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร

                     ทบ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.  เพื่อให้ครอบคลุมถึงการขอเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตรทุกเหล่าโดยแน่ชัด สอดคล้องกับแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร แนวทางการปรับลดกำลังพล มีความเหมาะสม และความจำเป็นหรือความต้องการของ ทบ. รวมทั้งสถานภาพกำลังพลของ  ทบ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ดังนี้

                    ๗.๗.๑   คุณสมบัติของนายทหารสัญญาบัตรที่จะให้เปลี่ยนเหล่า

                                    ๗.๗.๑.๑ ไม่เคยเปลี่ยนเหล่ามาก่อน

                                    ๗.๗.๑.๒  มีเวลารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี    และไม่มากกว่า ๕ ปี  มียศไม่เกิน ร.อ. หากมียศ พ.ต. ต้องเป็นผู้ที่เมื่อบรรจุเข้ารับราชการมีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ซึ่งกำหนดเวลารับราชการในยศ ร.ต. ถึง ร.อ. ไว้รวมตั้งแต่ ๔ ปี  และน้อยกว่า

                                    ๗.๗.๑.๓ มีคุณวุฒิเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และเหล่าใหม่

                                   ๗.๗.๑.๔   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยของเหล่าใหม่ และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป

                    ๗.๗.๒  ขั้นตอนการดำเนินการขอรับอนุมัติเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร

                                    ๗.๗.๒.๑  นายทหารสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเหล่าให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทบ.

                                    ๗.๗.๒.๒ หน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทบ. ประสานขอความเห็นชอบจากเหล่าสายวิทยาการเดิม  และเหล่าสายวิทยาการใหม่ แล้วเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานให้ความเห็นชอบไปยัง  ทบ. (กพ.ทบ.)

                                    ๗.๗.๒.๓ กพ.ทบ. พิจารณาความเหมาะสม แล้วรายงาน  ผบ.ทบ. (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ)  เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารสัญญาบัตรเปลี่ยนเหล่า

                                    ๗.๗.๒.๔ เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลจาก  ผบ.ทบ. (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ) ให้เปลี่ยนเหล่าได้แล้ว ให้หน่วยต้นสังกัดประสานเหล่าสายวิทยาการใหม่ เพื่อส่งนายทหารที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลให้เปลี่ยนเหล่าเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เมื่อสำเร็จการศึกษา และเหล่าใหม่ได้แจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบพร้อมผลการศึกษาแล้ว  จึงดำเนินการออกคำสั่งให้เปลี่ยนเหล่าต่อไป

                                    ๗.๗.๒.๕        ในการพิจารณาการขอเปลี่ยนเหล่าให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจำเป็น และประโยชน์ที่  ทบ. จะได้รับ  ตลอดจนความยุติธรรมที่จะให้แก่กำลังพลอื่นๆมากกว่าประโยชน์ส่วนตนของกำลังพลนั้น ๆ เป็นสำคัญ

                    ๗.๗.๓ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าในกรณีอื่น ๆ

                                    ๗.๗.๓.๑  นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับบาดเจ็บถึงพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จนถึงขั้นปลดออกจากการรับราชการ หากมีความประสงค์ที่จะขอรับการสงเคราะห์เพื่อรับราชการต่อ และมีความประสงค์ขอเปลี่ยนเหล่าด้วย  ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนเหล่าไปพร้อมกับการขอรับการสงเคราะห์ให้รับราชการต่อ  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

                                    ๗.๗.๓.๒ การเปลี่ยนเหล่า เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นของ ทบ. ให้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ  เฉพาะแต่ละกรณีไป

                                    ๗.๗.๓.๓ การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร (เหล่าทหารบก) ที่มีสังกัดนอก ทบ. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร สังกัด  ทบ. ดังที่กล่าวมาแล้ว

                    ๗.๗.๔  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตรเป็นเหล่า ขว.

                                    ๗.๗.๔.๑      ไม่เคยเปลี่ยนเหล่ามาก่อน

                                    ๗.๗.๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต.-พ.ต. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี เว้นนายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการในสังกัด ขกท. ชั้นยศ พ.ท. ให้สามารถเปลี่ยนเป็นเหล่า ขว. ได้ แต่ต้องปฏิบัติงานใน ขกท. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

                                    ๗.๗.๔.๓     นายทหารชั้นยศ ร.อ. และ พ.ต. เมื่อได้รับอนุมัติให้ปรับย้ายและเปลี่ยนเหล่าแล้ว ขอให้หน่วยพิจารณาส่งตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ขว. ในโอกาสแรก

 

 

อ้างอิ่งจาก http://dop.rta.mi.th/04013/Personnel%20Mnm/BrnchTrnsfr.htm
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:piti.l
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทร.ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ

ความจริงแล้วการปรับโอนย้ายไปรับราชการต่างเหล่าทัพหรือต่างส่วนราชการ ก็ยังคงมีและดำเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะครับ.. และทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่เลย สำหรับนักบิน ทร.นั้น เนื่องจากเราไม่มีโรงเรียนการบินเป็นของตนเอง จึงต้องฝากเรียนขั้นต้นร่วมกับนักบินของ ทอ.ที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน แล้วจึงกลับมาฝึกบินกับ บ.ทร. อีกทีหนึ่ง  ความผูกพันที่จะบินอาจทำให้ท่านเหล่านั้นต้องการรับราชการในเส้นทางใหม่ของ ทอ. ก็สามารถทำได้หากหน่วยใหม่มีอัตรา และส่วนราชการต้นสังกัดไม่ขัดข้อง  ซึ่งในอดีตก็ยังเคยมีช่างเครื่องและนักบินย้ายไปสังกัดต่างเหล่าทัพ หรือต่างส่วนราชการก็เยอะแยะไปครับ  ไม่ต้องอะไรมาก  รุ่นน้องผมหลายคนอยู่รับราชการ ทร.มาก็หลายปี อยากย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลครอบครัว แต่ไม่มีอัตราของ ทร.ในพื้นที่น้ันๆ ก็เลยต้องเปลี่ยนเหล่าไปเป็นตำรวจ ทบ. ทอ. หรือแม้แต่ จนท.อบต. อบจ. ก็หลายคน  จะว่าไป..ผมก็มองๆ อยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเหล่าทัพใดดี
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้